Cookie beleid RKSVGDA

De website van RKSVGDA is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

Gedragsregels

Gedragsregels binnen GDA

Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die een functie bekleedt in de vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit betekent natuurlijk ook: afspraken maken over de wijze waarop wij met elkaar omgaan, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn binnen GDA in de onderstaande regels vastgelegd.

1- Algemene gedragsregels:

Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich te allen tijde en binnen elke situatie te onthouden van:

 • onbehoorlijk taalgebruik (o.a. schelden en discriminerend taalgebruik);

 • verbaal en fysiek geweld (bedreigingen of molestatie van anderen);

 • pesten, intimideren of bewust negeren van anderen.

Elk verenigingslid gaat op correcte en respectvolle wijze om met de faciliteiten en de beschikbaar gestelde spullen van GDA of van elke andere vereniging of instantie. In de praktijk betekent dit:

 • het normaal en correct gebruiken en achterlaten van kleed- en doucheruimtes;correct gebruik en opruimen van materialen (ballen, kleding, serviesgoed, flesjes, afval);

 • naleving van gestelde gedragsregels (over roken, alcoholgebruik, regels rond wedstrijden);

 • een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem of haar persoonlijk aangerichte schade of vernieling.

Volgens het door GDA vastgestelde vrijwilligersbeleid is elk seniorlid, jeugdlid of elke ouder van een jeugdlid verplicht om (na overleg) enige, eenvoudige taken te verrichten.

Dit in principe naar eigen voorkeur en kunde. Hierbij valt te denken aan;

 • het verrichten van bardiensten;

 • Het verrichten van taken rond wedstrijden (fluiten, vlaggen, trainen, leiderschap);

 • het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden;

 • het verrichten van ondersteunend, administratief werk.

Als niet aan deze verplichting wordt voldaan, dan zal de contributie met een door de ALV vastgestelde bijdrage verhoogd worden.

Op het GDA-sportcomplex gelden apart geformuleerde en gepubliceerde gedragsregels voor:

 • het gebruik van alcoholische dranken (KNVB-verordering / zie infobord;

 • het roken (wettelijke regeling);

 • het gebruik van kantine, kleedkamers, sporthal en velden (zie infobord);

 • het gebruik van drugs (niet toegestaan!).

Elk verenigingslid wordt geacht deze regels te kennen en daarnaar te handelen.

Niet alleen bestuursleden en andere functionarissen, maar alle verenigingsleden zijn verantwoordelijk voor de naleving en bewaking van de gestelde gedragsregels. Dit houdt in dat:

 • een verenigingslid anderen corrigeert in het geval deze gedragsregels overtreden;

 • een verenigingslid, dat een overtreding van de gedragsregels constateert, dit conform de in dit statuut opgenomen meldingsprocedure kan aanmelden.

Een verenigingslid (of ouder bij jeugdleden) is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op zijn of haar gedrag. Een verenigingslid dat zich niet aan de gestelde gedragsregels houdt, kan door de daarvoor aangestelde functionarissen ter verantwoording geroepen worden.

Een verenigingslid accepteert en onderschrijft door het lidmaatschap de vastgestelde gedragsregels en de daaraan gekoppelde sancties. Dit houdt in dat bij overtreding van de gedragsregels:

 • uitvoering gegeven wordt aan de door de vereniging (of andere instanties – b.v. KNVB) opgelegde opdrachten/sancties/strafmaatregelen:

 • eventueel opgelegde boetes, gemaakte kosten of ontvangen schadeclaims op het betreffende verenigingslid (of de ouders bij jeugdleden) verhaald kunnen worden.

Indien één van bovenstaande regels overschreden wordt, is GDA bevoegd gepaste maatregelen te nemen.


2 -
Gedragsregels voor trainers

De trainer dient zich rond de wedstrijd als een waardig vertegenwoordiger van de vereniging op te stellen: ongeacht het gedrag of handelen van de tegenstander, de scheidsrechter of andere betrokkenen.

De trainer probeert er alles aan te doen om verbaal en fysiek geweld voor, tijdens en na de trainingen en de wedstrijden te voorkomen.

Kinderen hebben recht op een trainer die zij respecteren en voor hen als een voorbeeld fungeert. Benader en stimuleer hen altijd op positieve wijze.

Bedenk dat kinderen voor hun plezier voetballen en daarbij iets willen leren: op voetbaltechnisch, maar ook op sociaal gebied (o.a. respect en acceptatievermogen).

De trainer accepteert niet dat er: geduwd of gepest wordt, obscene gebaren worden gemaakt, beledigende taal wordt gebruikt of spelers zich onsportief gedragen.

Van de trainer wordt verwacht dat hij bij de voorbeelden van punt 5 passende actie onderneemt in de vorm van: aandacht, waarschuwing, maatregelen en/of sanctie

De trainer houdt zich aan gemaakte afspraken over trainingstijden en opleidingsstrategie.

De trainer ziet er op toe dat de kleedkamer netjes achter gelaten wordt én dat materiaal op correcte wijze wordt gebruikt en opgeborgen.

De trainer reageert op gepaste wijze op onacceptabel gedrag van ouders en spelers en meldt dit direct bij de Commissie Respect.

De trainer ziet erop toe dat uitsluitend gerechtigde spelers als GDA-spelers uitkomen: dit zijn door de KNVB formeel geregistreerde GDA-leden waarvan een spelerspas beschikbaar is, of een schriftelijke verklaring van de KNVB dat een speler speelgerechtigd is.

De trainer (en leider) draagt zorg voor de noodzakelijke verslaglegging van gebeurtenissen door invulling van het interne meldingsformulier (voor de Commissie Respect) en / of het standaard formulier voor melding bij de KNVB (geel of blauw).

Indien één van bovenstaande regels overschreden wordt, is GDA bevoegd gepaste maatregelen te nemen.

3 - Gedragsregels voor spelers

Een van de methodes om binnen de vereniging op respectvolle en sportieve wijze met alle betrokkenen om te gaan, is het opstellen van gedragsregels. Deze gedragsregels zijn door de ledenvergadering geaccordeerd en dienen dus te worden: geaccepteerd, nageleefd en bewaakt.

Elk lid is op de afgesproken tijd voor trainingen en wedstrijden aanwezig: met bij zich de benodigde sportspullen (scheenbeschermers zijn verplicht).

Als je niet kan trainen of spelen neem je voortijdig contact op met de trainer (of leider): dus niet afbellen naar het GDA-clubgebouw.

Voor, tijdens en na de trainingen/wedstrijden volgt iedereen de aanwijzingen van de trainer en leider op over: gedrag, vervoer, douchen, kleding en materiaal.

Laat de kleedkamer na gebruik (uit én thuis) altijd schoon achter en ga netjes met het materiaal en de spullen van de vereniging om.

Het gebruik van obscene, beledigende of discriminerende taal is niet toegestaan en zal op gepaste wijze worden bestraft.

Onsportief, ongecontroleerd, agressief of gewelddadig gedrag wordt niet geaccepteerd en zal volgens de daarvoor geldende richtlijnen worden bestraft.

Elke speler is, samen met de leiding, mede verantwoordelijk voor een sportief verloop van de wedstrijd of training én bewaakt de gemaakt afspraken hierover.

Neem geen onnodige, waardevolle spullen mee naar het voetbal en maak met het team afspraken over het beheer van aanwezige spullen zoals: sleutels, horloges, enz.

Het (onsportieve) gedrag van de tegenstander of de scheidsrechter is nooit een reden om zelf onsportief of respectloos te worden.

Het gebruik van drugs/verdovende middelen is niet toegestaan: zeker niet rond wedstrijden en trainingen, maar ook in het algemeen op het sportpark.

Het gebruik van meegenomen drank en/of andere consumpties in de kleedkamers (thuis én uit) is niet toegestaan.

Indien één van bovenstaande regels overschreden wordt, is GDA bevoegd gepaste maatregelen te nemen.

4 - Gedragsregels voor ouders/verzorgers

Een van de methodes om binnen de vereniging op sportieve en respectvolle wijze met alle betrokkenen om te gaan, is het opstellen van gedragsregels. Deze gedragsregels zijn door de ledenvergadering geaccordeerd en dienen dus te worden: geaccepteerd, nageleefd, bewaakt.

Breng uw kind op tijd naar de training en wedstrijd. Ouders en begeleiding van een team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het vervoer bij uitwedstrijden. (maak hiervoor b.v. vooraf afspraken).

Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport: bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.

Zorg ervoor dat uw gedrag sportief en positief is: reageer op positieve zaken en onthoud u langs de lijn van negatief commentaar op: tegenstanders, begeleiders of de scheidsrechter.

Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek wangedrag tijdens de sportactiviteiten door wie dan ook te voorkomen of in de dammen.

Discussies met de leidinggevende tijdens een training of wedstrijd worden niet aanvaard: eventuele onvrede kan op een ander moment in rustig onderling overleg worden besproken.

Respecteert de inzet van alle betrokken vrijwilligers binnen de vereniging: zij hebben allen het best met uw kind en de vereniging voor en besteden daaraan hun vrije tijd.

Geef de begeleiders van het team de ruimte om volgens de gemaakte afspraken met elkaar om te gaan: ondersteun hen daarin.

Elk GDA-lid (of ouder van ) is mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging: meld u aan om – in welk vorm dan ook – nuttige taken te vervullen.

Indien één van bovenstaande regels overschreden wordt, is GDA bevoegd om gepaste maatregelen te nemen.

5 - Gedragregels voor spelers en begeleiding en ouders voor, tijdens en na wedstrijden van GDA teams.

Om veilig te kunnen sporten bij GDA heeft het bestuur een aantal gedragsregels opgesteld, waaraan door spelers, begeleiding en ouders moet worden voldaan tijdens wedstrijden van GDA-teams..

Beslissingen van de scheidrechter en assistent scheidsrechters worden geaccepteerd en niet becommentarieerd.

Er wordt geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren gebruikt en evenmin provocerende uitingen gebruikt naar medespelers, tegenstanders, leiding en publiek.

Bij incidenten met agressie en geweld binnen het veld wordt slechts opgetreden door de scheidsrechter.

Indien een speler van r.k.s.v. GDA als agressor wordt beschouwd neemt de trainer of een Bestuurslid/Veiligheidscoördinator direct de maatregel om de speler te wisselen.

Indien een speler van r.k.s.v. GDA toch ongecontroleerd geweld of overdreven agressie en obscene beledigende discriminerende taal en/of gebaren gebruikt wordt hij direct uit de wedstrijd gehaald en de trainer zal het Bestuur op de hoogte stellen. Het Bestuur zal dan passende disciplinaire maatregelen nemen.

Indien de trainer, dan wel iemand van de begeleiding zich niet houdt aan de regels, zoals hier vastgelegd, is een Bestuurslid/Veiligheidscoördinator gemachtigd om de betreffende persoon direct te schorsen en te laten vertrekken van het veld.

Indien een speler of meerdere spelers van r.k.s.v. GDA slachtoffer is/zijn van agressie of geweld na een wedstrijd, neemt de trainer en/of een Bestuurslid/Veiligheidscoördinator ( indien aanwezig) direct de benodigde maatregelingen om de speler(s) te beschermen.

Indien er sprake is van persoonlijke bedreiging of bedreigingen uit het publiek mag de trainer van r.k.s.v. GDA na overleg met de scheidsrechter stoppen met de wedstrijd. Dit wordt onmiddellijk gemeld aan het bestuur van GDA, die de contacten met de KNVB op zich zal nemen.

Bij fysiek geweld en dreigende situaties met het publiek, zal altijd de politie worden ingeschakeld en zal er aangifte gedaan worden.

Het is aan anderen dan begeleiding en trainer niet toegestaan om het veld tijdens de wedstrijd te betreden en evenmin na afloop.

Bij alle wedstrijden verzamelen de spelers van GDA na afloop bij de dug-out waarin GDA heeft plaats genomen. Het elftal en begeleiding verlaten gezamenlijk als groep het veld richting de kleedkamer.Ook het betreden van het veld voor de wedstrijd, wordt gezamenlijk gedaan.

Bij dreigende situaties met het publiek blijven alle spelers en begeleiding in de kleedkamer, totdat de situatie veilig genoeg is om het terrein te verlaten. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.

Er wordt geen vuurwerk afgestoken voor, tijdens en na wedstrijden.

Bij overtreding van bovengenoemde regels is het Bestuur te allen tijde bevoegd om disciplinaire maatregelen te nemen.

Alle incidenten die deze regels betreffen worden direct gemeld bij het Bestuur.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!